Garacijska izjava

Raduje nas što ste dolučili da kupite naš proizvod. Za besprekorno funkcionisanje proizvoda garantujemo:

 • 24 meseca i jedan dan od datuma prodaje za Topla Energy TRUCK (program preko 105Ah), TAB Motion, Vesna POWER Truck (program preko 105Ah) i Taxxon TRUCK (program preko 100Ah) akumulatore, kao i za TAB i Topla AGM Stop & Go akumulatore kod kojih se montaža izvrši na vozilima sa Stop & Go sistemom.
 •  25 meseci za Topla START, Vesna BASIC i Taxxon akumulatore putničkog programa
 •  36 meseci za Vesna POWER akumulatore putničkog programa, Topla ENERGY (program do 105Ah) akumulatore putničkog programa
 •  40 meseci za Topla Top, Vesna PREMIUM (važi za vozila proizvedena od 2002. godine pa na dalje)
 •  40 meseci za TAB AGM Stop & Go, Topla AGM Stop & Go, TAB EFB Stop & Go i Topla EFB Stop & Go (pod uslovom da je montaža izvršena na vozilu bez Stop & Go sistema, u slučaju da jeste garantni rok iznosi 24 meseca)
a sve to pod uslovom da od datuma proizvodnje do datuma prodaje nije prošlo više od 12 meseci (ukoliko se baterija proda posle ovog roka, troškove zamene snosi prodavac). Molimo vas da se pridržavate priloženog uputstva za upotrebu i da poštujete dole navedene procedure vezane za ostvarenje prava na reklamaciju :
 • Posavetujte se sa stručnjakom za autoelektriku – savetujemo Vam da pre nego što nam se obratite, proverite besprekornost rada elektro punjačkih naprava i instalacije na vozilu.
 • Kada budete tražili eventualnu reklamaciju, dostavite reklamirani akumulator u neki od nabrojanih servisa koji su navedeni u sekciji Servisna mreža.
 • Akumulator predajete zajedno sa računom i već prilikom kupovine odgovarajuće ispunjenim garantnim listom.
 • U slučaju proizvođačke greške koja bi se dokazala u garantnom roku troškovi popravke akumulatora ili zamene novim, terete uvoznika koji je u ovom slučaju i davalac garancije.
 • Ako se ispitivanjem u ovlašćenom servisu utvrdi proizvođačka greška, kupca ćemo obavestiti o odluci donetoj po reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema akumulatora, a osnovane reklamacije rešićemo u roku od 15 dana od datuma prijema.
 • Ukoliko bi usled ustanovljene greške na akumulatoru bila potrebna zamena novim, u nov garantni list se upisuje datum zamene reklamiranog akumulatora sa predznakom R , obavezno se u napomenu novog garantnog lista upisuje serijski broj i datum prodaje reklamiranog akumulatora a u stari garantni list se upisuje datum reklamacije, serijski broj i topli žig novog izdatog akumulatora.
 • U garantni list se OBAVEZNO evidentira servisiranje akumulatora.
 • Ukoliko se akumulator u servisu zadrži duže od 8 dana, garancija će se produžiti za vreme od momenta prijema u servis do momenta rešenja reklamacije.
 • U slučaju kada se od strane servisera na prijemu uoče oštećenja koja nisu predviđena kao osnov reklamacije, automatski se dalji garantni rok prekida pa je servis dužan da evidentira oštećenje i u servisnoj napomeni upiše datum prestanka daljeg toka garancije.
 • Osiguravamo servisno održavanje u prosečnom petogodišnjem veku trajanja proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

 • Akumulator uvek mora biti čist i suv, a polni izvodi optimalno pričvršćeni, kako ne bi došlo do oštećenja istih.
 • Akumulator uvek mora biti pravilno priključen (pozitivan priključak na pozitivan pol, a negativan priključak na negativan pol)
 • Pri kupovini, a pre ugradnje novog akumulatora preporučujemo kontrolu napona pounjenja sistema u vozilu i on MORA biti u rasponu od 14.00 V do 15.00 V (savetujemo Vam da ovu kontrolu vršite u šestomesečnom periodu)
 • Pre demontaže starog akumulatora sa vozila, proveriti da li na vozilu postoje kodirani uređaji ili uređaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora prepustiti stručnim licima. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redoled montaže je sledeći :
 1. Obavezno isključiti sve potrošače, pa demontirajne stari akumulator sa vozila skidajući PRVO negativni priključak pa tek onda pozitivni.
 2. Nov akumulator ubacite u predviđeno ležište i obavezno ga mehanički učvrstite (da usled vibracija ne bi došlo do trajnog otećenja akumulatora – akumulatore otvorenog sistema isključivo montirati u motornu grupu.
 3. Samo zatvoren sistem akumulatora (Topla TOP, TAB Magic, TAB EcoDry ) montiraju se u putnički prostor (ispod sedišta i u prtljažni prostor).
 4. Proverite kleme na vozilu, iste moraju biti cele i besprekorno čiste (po potrebi zameniti ili očistiti).
 5. Pravilno prilkjučiti pozitivan kabel na pozitivan polni izvod, a negativan na negativan pol akumulatora i pažljivo stegnuti klemu.
 6. Posebno obratiti pažnju na kontakte mase sa šasijom vozila, jer loša (pletenica) masa može biti uzrok nepravilne dopune akumulatora, a čak može izazvati i zapaljenje instalacija.
 7. Uskladišten akumulator treba kontrolisati najmanje svakih šest meseci i po potrebi dopuniti.
 8. Ispražnjen akumulator u toku eksploatacije treba dopuniti najkasnije u roku od 48h jer će sigurno doći do nepopravljivih oštećenja.
Na hermetički zatvorenim akumulatorima, ne pokušavajte bilo kakve radove ni punjenja, već se sa prvim problemom pri startovanju automobila hitno obratite nekom od ovlašćenih servisa. Takođe se preporučuje poseta ovlašćenom servisu i kod kontrole baterije otvorenog sistema. Ispražnjene akumulatore otvorenog sistema puniti na punjačima koji su procesorski (imau kontrolu punjenja). Preporučuje se 1/10 od vrednosti kapaciteta akumulatora (npr. akumulator od 45Ah treba puniti sa 4,5A ili nižom strujom, nikako višom !!!) Temperatura elektrolita tokom punjenja ne sme da pređe 55c i ako do toga dođe prekida se punjenje ili se struja punjenja smanjuje do postizanja gustine elektrolita od 1.280gr/cm. Ako punjenje nije uspelo, znači da je akumulator već ušao u režim duboke ispražnjenosti ili postoji fabrička greša, pa Vas molimo da se što hitnije obratite nekom od naših servisa.

Sigurnosne napomene

U blizini akumulatora je zabranjeno varničenja, upotreba otvorenog plamena kao i tinjanućih predmeta zbog prisustva jako eksplozivnog gasa (vodonika). Elektrolit akumulatora je razređena sumporna kiselina. Ako slučajno dođe u dodir sa očima, morate ih nekoliko minuta ispirati laganim mlazom vode i nakon toga se odmah obratite lekaru. U slučaju dodira sa kožom ili odećom ispirati pod mlazom vode 15 minuta minimalno.

Akumulator koji nije osnov reklamacije

 • Akumulator bez garantnog lista i fiskalnog isečka/fakture o kupovini, odnosno sa garantnim listom koji nije UREDNO popunjen i overen ili prepravljan.
 • Akumulator koji je mehanički oštećen, kod koga su vršene prepravke ili popravke.
 • Akumulator koji je prepunjavan – vidni nedostatak elektrolita (gornji deoseparatora suv)  i promena boje unutrašnjosti čepova.
 • Akumulatori u hermetički zatvorenoj kutiji koji su primljeni u servis sa naponom manjim od 10.5V i prilikom pokušaja punjenja ne prima struju. Kako se u ove akumulatore ne može dodati elektrolit, nastaje trajno oštećenje i nije za dalju upotrebu.
 • Akumulatori koji su nedovoljno napunjeni (napon stanja mirovanj ispod 12.3V i gustina u svih šest  ćelija od 1,210 gr/cm3).
 • Akumulatori koji su primljeni u servis sa početnim naponom ispod 10.5V i pri tome gustina elektrolita je manja od 1,18gr/cm3 u svim ćelijama. Znači da je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja i NIJE predmet reklamacije pa serviser može pokušati dopunu uz kompletnu odgovornost kupca.
 • Akumulatori u koje je dolivana neodgovarajuća tečnost (može de doliti ISKLJUČIVO DESTILOVANA VODA).
 • Akumulatori kod kojih je nestručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varničenja i topljenja polnih izvoda, eksplozije ili zapaljenja akumulatora.
 • Akumulatori koji su primljeni u servis sa deformacijom polnih izvoda kao i deformacijom kutije sa bočnih strana (znači da je akumulator stajao dugo u ispražnjenom stanju, pa je došlo do dubinske sulfatizacije i ekspanzije ploča u ćelijama) a time i verovatnoća da je došlo do čupanja ploča iz mostova i delimičnog prekida strujnog kruga ili kratkog spoja.
 • Ako je akumulator istrošen (zamućen elektrolit u ćelijama) zbog intenzivne upotrebe kada vozilo napravi veliki broj radnih časova ili pređe veliki broj kilometara, zbog nepredviđene dodatne upotrebe akumulatora (taksi vozila, vožnja na kratkim relacijama, vozilo sa puno električnih potrošača, kamione, autobuse…). Za ova vozila se preporučuju TAB Motion, TAB Stop & Go (AGM i gel), TAB Magic i u tim slučajevima se na njih daje dvogodišnja garancija. Standardni starterski akumulator nije predviđen za rad u stacionarnom režimu. Fabrička greška vezana za zamućenost elektrolita u slučaju opravdane reklamacije, pojaviće se u prvom mesecu eksploatacije.
 • Akumulatori koji su korišćeni u funkciji pretvarača, solarnih napajanja i u svim sistemima u kojima se  starterski akumulatori koriste kao stacionarne baterije.
Ovlašćeni servis u ovim slučajevima može pokušati da ispravi grešku stečenu u eksploataciji, pri čemu ima pravo da naplati uslugu po važećem cenovniku. Svi ovi slučajevi podrazumevaju prekid daljeg toka garancije (ukoliko i dođe do otklanjanja greške, ne može se utvrditi kolika je trajna oštećenja akumulaotr stekao). Dalji tok garancije se ne prekida na akumulatore koji su primljeni u ovlašćeni servis sa naponom većim od 11.8V i posle punjenja su pokazali parametre ispravnog akumulatora.